Search form

Yohane 7:39

39Awa ema nu tuma didinora ami Ozana pamunora ago senua. Yesu meni Ozanara ge awa oura potiro ge awa senua. Be amira ana nu utura zasimaira kaka kapeteniro witamu wenua, are Ozana meni kaka osamu wenua.