Search form

Yohane 7:4

4Ema zo bua inowia ami ema bama garise sero oko bezinowia. Ni bua inowesa, are ni bamuro ema dapikarago amira nana giti mokara kei awero bua awa we gare.” Ago sewa awa.