Search form

Yohane 7:40

40Ema nukare ge awa niniro ego sewa awa, “Porofete dia inowenakai numa awa.”