Search form

Yohane 7:41

41Ota eni meni ego sewa awa, “Nu Kristo me.” Ago sewa eni meni enira ge dero ego sewa awa, “Kristo meni Galilaya ena nogoro kei awamunoi? Tepo tanita.