Search form

Yohane 7:42

42Anutura ge gayai zo ego ine itia ewa, ‘Kristo nu Dawidira nata susu Betelehem ena saisibuna nusora nana soe ena kei awaise sai.’ Ge gayai ago ine itia.” Ago sewa awa.