Search form

Yohane 7:45

Yesu benamu ge gege sero dowa.

45Soldia nukare pris babezinomare Farisayo nana ewesemuro bamuwa atata wero ego sewa awa, “Nikare nogoro nu kaka puro mamu wetewi?”