Search form

Yohane 7:49

49Awa tepo awa. Ata ema dubu bamu nu ama ganinora ami Mosera lo ge kaka gamu inoise nowera, are waru nusokare nana itewia.”