Search form

Yohane 7:50

50Ago sewa otao nusokare zo zazo nuso Nikodemo nu gita be zore Yesura nana bamunua ami ego senua awa,