Search form

Yohane 7:51

51“Nikare seu. Ema zo nakai susu nuso kaka gamu, ota pasina nuso kaka tamamu inoise nu tepo gera potanisekai sai itita? Lo ge nasokai meni go wanisekai toita?”