Search form

Yohane 7:8

8Are nikare aunaira bamuu. Nane aunai amira oko mamunona. Nera kota, be naso kaka kei awamu.”