Search form

Yohane 8

Nukare pasina bama zo Yesura nana puro bamuwa.

1Yesu nu Oliwa dirumura witinua. 2Pina atinu ana ewesemuro bamuro Anutura ibu bamura toinu ema dainiro meni nuso nana auniwa giro arumuro ge tugata wenua awa. 3Ago inoinu lo ge gipai emare Farisayore meni bama zo kuma inoinu tamuwa awa puro poti soe niro Yesure ego sewa awa, 4“Gipai ema, bama ami bewana inoi tamera. 5Mose meni lo ge nasokai gainoise bama ego ine awa omata meni danakai betarise senua. Ota ni nitope nogo wanisekare tosi?” 6Ago sewa, awa ego emira: Nukare nu atata wara ina ge zo sai giro nu puro gera potamu sewa. Ago sewa Yesu nu numorekare ge ina kaka samu. Nu dupuniro zebu owe inoise itinua. 7Ago wenu nukare nu atata werota wero awewa giro eriro ego senua awa, “Nisokare nana zo meni pasina amu nowia ami omata puro zaawero daise amire dawe.” 8Ago sero noko dupuniro zebura owe wenua. 9Ago wenu nukare ge nuso niniro bama awa doro zezewenai meni gita wewa tiri-tara awero baro tepo wewa awa. 10Ago wewa bama imata itinu Yesu iri niro giro numore ego senua awa, “Nukare nani? Zo meni ni gera potita?” 11Ago senu bama meni ina ego senua awa, “O Tua, tepo awa.” Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Na da ago ni gera oko potamunona. Ni baro noise pasina noko oko wase.” Ago senua awa.]

Yesu nu zebura zasimai.

12Yesu meni ema bamere ge zo ego senua awa, “Na zebu serora ema amira zasimai. Are zo nu na ama ganamunoya ami mumera oko susawiamunoya. Nu nuaira zasimai nuso nana itai nuamunoya awa.” 13Ago senu Farisayo ema meni ego sewa awa, “Ni nitope susu niso kerenitinosa, awa genakare me oko inoya.” 14Ago sewa giro Yesu meni ina ego senua awa, “Na natope susu naso kerenitinona ami me amu oko inoya. Na nana muni, ota nago susaweni, amira susu gosinoise ge towena. Ata ninekare meni awa na nana muni, ota na nago susaweni, amira susu kau inowewa awa. 15Nikare tama naso gege giro na waya asinowa. Ata nane meni awa erama awina-dawina waira bua oko inona. 16Ata na awina-dawina waira bua wamena, awa bua me wamia. Nera kota, na imata oko itena. Nu na senu osena ami namore dai nowia awa. 17Lo ge gayai nisokare amira ego gayai itia awa, ‘Ema eto meni nena zora susu sarato te wamunoya. Ago wai me asamunora.’ 18Are susu naso awa na natope kerenawena Mama na senu osena ami dai kerenitinowia.” 19Ago senu nukare nu atata wero ego sewa awa, “Mama niso nani?” Ago sewa nu ina ego senua awa, “Nikare na kaka giro baitamu inowewa. Are nikare Mama naso da ago kaka giro baitamu inowewa. Nikare na giro baitamewa, awa Mama naso dai giro baitamewa.” Ago senua awa. 20Yesu nu ibu bamura itise akou wau moni potitinoisowa amira zorage dopero ge tugata inoise amire ge awa senua. Ota betaira be nuso kaka mamu, are nukare nu kaka ziamu wewa.

Ema meni awa zebura. Ota Yesu meni awa utura.

21Yesu meni numorekare noko ego senua awa, “Na nikare doro bayana na kau wero pasina nisokare amire dai noma betamunowa. Na baro nuamunona amira nikare bayai ine tepo.” 22Ago senu Yuda ema meni ego ina-sa wewa awa, “Nu ego toya, ‘Na baro nuamunona amira nikare bayai ine tepo.’ Ge ago awa nogo toi? Nu nutope tama dero betamu toita?” 23Ge ago sewa Yesu meni ina ego senua awa, “Nikare bagera. Na ikera. Nikare zebura. Na zebura oko aewa. 24Ami emo na nimorekare ego sesena awa, ‘Nikare pasina nisokare amire dai noma betamunowa.’ Na susu naso kerenitinowena, awa ninawa me kaka wamu wamunoya, awa nikare pasina nisokare amire dai noma betamunowa.” 25Ago senu nukare noko atata wero ego sewa awa, “Ni aweni?” Ago sewa nu ina ego senua awa, “Na sawena gosinowewa. 26Na pasina nisokare dainiro kereniro nikare gera potamu wero giro te wero baitamena. Ata nu na senu osena ami ge me towia. Are nane be nusora nana ena ninina da awa gege zebura ena kerenitinowena.” Ago senua awa. 27Nu Mamere ago senu nukare kaka giro baitamu wewa awa. 28Are Yesu meni noko ego senua awa, “Nikare na Emara Mai awa ni pasinaira ikoniro amire susu naso gamunowa awa. Be amire na bua inowena awa kotumai nasora oko inowena awa gamunowa. Mama meni gipenua ge awa puro noise towena awa dai gamunowa. 29Nu na senu osena ami namore dai nowia. Be giti bamu awa bua wawena giro ara tapinowia. Are nu na kaka duwamu nowia.” Ago senua awa.

Pasinara soumai amira ge.

30Yesu ge ago senu ema dainiro meni nu tuma diwa. 31Nukare awa Yuda ema, are Yesu meni numorekare ego senua awa, “Nikare ge naso niniro baitiro dimuro nuamunowa, awa nikare mai dubu naso me wero nuamunowa. 32Nikare ago inoise ge me niniro baitawa ami mui nisokare besamunoya. Besai mui amu kokopai nuamunowa awa.” 33Ago senu ina ego sewa awa, “Nakare Abrahamra saisibuna. Nakare ema zora soumai kaka wamu nowenakare. Nakare mui amu nuamunonakare, awa sesesa amira susu nogo iti?” 34Ago sewa Yesu meni ina ego senua awa, “Na me memeka sane. Zo nu pasina inowia ami pasinara soumai inoya. 35Soumai meni ema tua nusora ibu marara oko nuai gege nuamunoya. Ata ema tuara mai meni mamera ibu marara nuai gege nuamunoya awa. 36Are Mai meni nikare besamunoya, awa nikare mui amu me amu nuamunowa. 37Nikare Abrahamra saisibuna awa gosinona. Ata ge naso meni nisokare nana mokara kaka toyamu inowia, are nikare na dawa betanise towa. 38Na Mama nasora nana ena nena gosinoise noisona awa nikare tugata inowena, ata ninekare meni awa mama nisokarera niniwa awa inowewa awa.” 39Ago senu nukare ina ego sewa awa, “Nakare mama nakare Abraham.” Ago sewa Yesu meni ego senua awa, “Nikare Abrahamra saisibuna nuamewa sia, awa nikare Abrahamra tani puro nuamewa. 40Anutura nana ena ge me susure ninina awa nikare tugata inowena, nama nogoro damu towi? Goroba ago ine awa Abraham meni oko wenua. 41Nikare mama nisokarera bua inowewa.” Ago senu nukare ego sewa awa, “Nakare eba mai oko aewa. Anutu nu Mama nasokare daimata.” 42Ago sewa Yesu meni ina ego senua awa, “Mama nisokare Anutu sia, awa nikare na ara tamamewa. Nera kota, na Anutura nana ena muro nowena. Na kotumai nasora oko osena. Anutu meni senu osena. 43Nikare nogoro ge naso kaka gamu inowewi? Nikare kaka gamu inowewa, nera kota, ge towena awa nikare ninai ine tepo. 44Nikare mama nisokare Satan amira mai awiso, are ara tamai nuso ama ganero bua waya awa wamu towewa. Nu gita ona ema dasai betinoisowa, da ago ine i-tupewia awa. Nu ge me oko puro nowia. Nera kota, ge me zo nuso nana oko itia. Opi ge nuso meni nuso nana mokara be munua, are nu opi saira mama wero nowia awa. 45Na ge me gege tona, are nikare ge naso gewa me kaka wamu inoya. 46Nisokare nana zo meni na pasina ema ago sai me wamunoita? Tepo awa. Na ema agami ge me susure tugata wawena nogoro gawewa me kaka wamu inowi? 47Zo nu Anutura mai wero nowia ami Anutura ge ninitinowia. Nikare Anutura mai oko nowewa, are ge nuso azu towewa awa.” Ago senua awa.

Abraham kaka kei awamure Yesu noisonua nowia.

48Ago senu Yuda ema meni ego sewa awa, “Nakare nimore ego tonakare: Ni Samaria ema. Bi meni niso nana itia. Nimore ago toise ge me tonakare.” 49Ago sewa Yesu meni ego senua awa, “Bi naso nana mokara oko itia. Na Mama naso bowi inowena, ata ninekare meni awa zazo naso puro osisinowewa. 50Na zazo bowire naso wamu oko towena. Zo itia ami zazo naso de ike nitinowia. Nune zas inoya. 51Na me memeka sana niniu. Zo nu ge naso niniro puro nuamunoya ami oko betamunoya. Nu nuai gege nuamunoya.” 52Ge ago senu Yuda ema nukare ego sewa awa, “Bi niso nana mokara itia awa me towenakare. Abraham betenua, ota porofete eni nukare da ago bebeteniwa. Ata ni ego tosa, ‘Zo nu ge naso puro nuamunoya ami oko betamunoya.’ 53Mama nasokare Abraham betenua. Ota nine nu dainamu tosita? Ina porofete dago betewa awa. Ni nogoro tama niso puro wititinosi?” 54Ago sewa Yesu meni numorekare ego senua awa, “Na tama naso puro witana te oko wamunoya. Mama naso nowia, awa nikare Anutu nisokare asinowewa, nune ami na bowi inowia. 55Nikare nu giro kaka giro baitamu inowewa. Nane meni awa giro baititinowena awa. ‘Na nu kaka gamu inowena,’ ago samena, awa na opi sai ema nikare ine wamena. Na nu giro baititinoise ge nuso dipinoise nowena awa. 56Mama nisokare Abraham nu kei awaira be naso gamu sero yawa sara inoise noisonua. Are nu be naso giro yawa sara wenua awa.” 57Ago senu Yuda ema meni ina ego sewa awa, “Ni zepa niso 50 kaka wamu ami Abraham gisita?” 58Ago sewa nu ego senua awa, “Na me memeka sane. Na Abraham kaka kei awamure noisona nowena ewa.” 59Ago senu nukare omata puro damu sero wewa ibu mokara ena tara awero kei awenua awa.