Search form

Yohane 8:10

10Ago wewa bama imata itinu Yesu iri niro giro numore ego senua awa, “Nukare nani? Zo meni ni gera potita?”