Search form

Yohane 8:12

Yesu nu zebura zasimai.

12Yesu meni ema bamere ge zo ego senua awa, “Na zebu serora ema amira zasimai. Are zo nu na ama ganamunoya ami mumera oko susawiamunoya. Nu nuaira zasimai nuso nana itai nuamunoya awa.”