Search form

Yohane 8:13

13Ago senu Farisayo ema meni ego sewa awa, “Ni nitope susu niso kerenitinosa, awa genakare me oko inoya.”