Search form

Yohane 8:17

17Lo ge gayai nisokare amira ego gayai itia awa, ‘Ema eto meni nena zora susu sarato te wamunoya. Ago wai me asamunora.’