Search form

Yohane 8:2

2Pina atinu ana ewesemuro bamuro Anutura ibu bamura toinu ema dainiro meni nuso nana auniwa giro arumuro ge tugata wenua awa.