Search form

Yohane 8:21

Ema meni awa zebura. Ota Yesu meni awa utura.

21Yesu meni numorekare noko ego senua awa, “Na nikare doro bayana na kau wero pasina nisokare amire dai noma betamunowa. Na baro nuamunona amira nikare bayai ine tepo.”