Search form

Yohane 8:22

22Ago senu Yuda ema meni ego ina-sa wewa awa, “Nu ego toya, ‘Na baro nuamunona amira nikare bayai ine tepo.’ Ge ago awa nogo toi? Nu nutope tama dero betamu toita?”