Search form

Yohane 8:24

24Ami emo na nimorekare ego sesena awa, ‘Nikare pasina nisokare amire dai noma betamunowa.’ Na susu naso kerenitinowena, awa ninawa me kaka wamu wamunoya, awa nikare pasina nisokare amire dai noma betamunowa.”