Search form

Yohane 8:26

26Na pasina nisokare dainiro kereniro nikare gera potamu wero giro te wero baitamena. Ata nu na senu osena ami ge me towia. Are nane be nusora nana ena ninina da awa gege zebura ena kerenitinowena.” Ago senua awa.