Search form

Yohane 8:27

27Nu Mamere ago senu nukare kaka giro baitamu wewa awa.