Search form

Yohane 8:28

28Are Yesu meni noko ego senua awa, “Nikare na Emara Mai awa ni pasinaira ikoniro amire susu naso gamunowa awa. Be amire na bua inowena awa kotumai nasora oko inowena awa gamunowa. Mama meni gipenua ge awa puro noise towena awa dai gamunowa.