Search form

Yohane 8:30

Pasinara soumai amira ge.

30Yesu ge ago senu ema dainiro meni nu tuma diwa.