Search form

Yohane 8:31

31Nukare awa Yuda ema, are Yesu meni numorekare ego senua awa, “Nikare ge naso niniro baitiro dimuro nuamunowa, awa nikare mai dubu naso me wero nuamunowa.