Search form

Yohane 8:33

33Ago senu ina ego sewa awa, “Nakare Abrahamra saisibuna. Nakare ema zora soumai kaka wamu nowenakare. Nakare mui amu nuamunonakare, awa sesesa amira susu nogo iti?”