Search form

Yohane 8:43

43Nikare nogoro ge naso kaka gamu inowewi? Nikare kaka gamu inowewa, nera kota, ge towena awa nikare ninai ine tepo.