Search form

Yohane 8:49

49Ago sewa Yesu meni ego senua awa, “Bi naso nana mokara oko itia. Na Mama naso bowi inowena, ata ninekare meni awa zazo naso puro osisinowewa.