Search form

Yohane 8:52

52Ge ago senu Yuda ema nukare ego sewa awa, “Bi niso nana mokara itia awa me towenakare. Abraham betenua, ota porofete eni nukare da ago bebeteniwa. Ata ni ego tosa, ‘Zo nu ge naso puro nuamunoya ami oko betamunoya.’