Search form

Yohane 8:53

53Mama nasokare Abraham betenua. Ota nine nu dainamu tosita? Ina porofete dago betewa awa. Ni nogoro tama niso puro wititinosi?”