Search form

Yohane 8:55

55Nikare nu giro kaka giro baitamu inowewa. Nane meni awa giro baititinowena awa. ‘Na nu kaka gamu inowena,’ ago samena, awa na opi sai ema nikare ine wamena. Na nu giro baititinoise ge nuso dipinoise nowena awa.