Search form

Yohane 8:56

56Mama nisokare Abraham nu kei awaira be naso gamu sero yawa sara inoise noisonua. Are nu be naso giro yawa sara wenua awa.”