Search form

Yohane 8:6

6Ago sewa, awa ego emira: Nukare nu atata wara ina ge zo sai giro nu puro gera potamu sewa. Ago sewa Yesu nu numorekare ge ina kaka samu. Nu dupuniro zebu owe inoise itinua.