Search form

Yohane 8:7

7Ago wenu nukare nu atata werota wero awewa giro eriro ego senua awa, “Nisokare nana zo meni pasina amu nowia ami omata puro zaawero daise amire dawe.”