Search form

Yohane 9:1

Yesu meni ema giti guma wai zo kora wenua.

1Yesu nu susaumite ema zo miera nana tinira ena giti guma wai kei awero itisonua awa tamunua.