Search form

Yohane 9:11

11“Ema zo zazo nuso Yesu ami zebu dawero giti moka nasora anero ego sero iyetia awa, ‘Siloam ou butura baro benau niso sewe.’ Ago sesi baro sewetena giti moka naso keetia.”