Search form

Yohane 9:14

14Yesu meni zebu dawero emara giti mokara anenu keenua, awa Sabat pura amire wenua.