Search form

Yohane 9:18

18Ago senu Yuda ema meni ema giti keenua amira ge niniro giro, “Gita nu giti guma wai tepota,” asero mia mama nuso zawa sewa muwato atata wero ego sewa awa,