Search form

Yohane 9:21

21Ata nogo wero giti moka keeti amira susu nato kaka gamu inonato. Ata ai meni giti nuso sesi kokopai weti, awa nato kaka gamu inonato. Nu baziro ema wai, are nikare nu atata weu sai gawe.”