Search form

Yohane 9:22

22Mia mama nuso meni Yuda ema azu weroto ge ago sewato. Nera kota, Yuda ema nukare ge emoko ego sewa zewai wenua awa, “Zo nu Yesure ‘Nu Kristo’ asamunoya, nu awa tunero yere ibura ena esenamunonakai awa.”