Search form

Yohane 9:23

23Ago sewa, are mia mama nuto azu wero ego sewato awa, “Nu baziro ema wai, are nikare nu atata weu sai gawe.”