Search form

Yohane 9:24

24Are nukare ema giti guma wai awa noko zawa sewa munu ego sewa awa, “Ni Anutura benaura ena ge me se. Nakare ema amira susu gosinonakare. Nu ema waya.”