Search form

Yohane 9:26

26Ago senu nukare noko atata wero ego sewa awa, “Nimore nogo nogo weti, o nogo wero weti giti moka niso keeti?”