Search form

Yohane 9:27

27Ago sewa nu ina ego senua awa, “Na aware sesena awa. Nikare nogoro kaka ninamu wetewi? Nogoro sai matu da awa noko sana ninamu towi? Nikare dai bua mai nuso wamu towita?”