Search form

Yohane 9:32

32Ota ema zo giti guma wai tinira ena kei awenu zo senu giti keenua amira uge zo oko itia. Nakai uge zo ago ine gita ona kaka ninamu tupise noisonakai nowenakai.