Search form

Yohane 9:34

34Ago senu nukare ego sewa awa, “Ni tinira ena kei awero pasina mai nowesa ami nakare tugata wamu tosita?” Ago sero nu yere ibura ena musuniro eseniwa awa.