Search form

Yohane 9:37

37Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Ni nu goitasa awa. Na ge tona, na ewa.”