Search form

Yohane 9:39

39Ago wenu Yesu meni ego senua awa, “Na ema susu nisokare kerenamu sero zebura osena awa. Ema duba giti guma wai ami garise sero, ota ema ‘nakare gai’ asinowera ami duba giti guma wai itarise sero osena awa.”