Search form

Yohane 9:6

6Ago sero pora we zebura niro zebure dawero puro emara gitira anenua awa.