Search form

Yohane 9:8

8Giti moka keenu ewesemunu otao mamaita ema nu nena emo begomo tuasai gosinoisowa ami nu giro ego sewa awa, “Nena emo begomo toise itewia awa ni, tanita?”