Search form

Yohane int

Yohane nu Yesura bua mai 12 amira zo. Nu Yesura uge ei awa zebu serora ema bama emo gaenua. Nu susu ego emira gaenua: Ema bama dapikarago meni Yesu gara Kristo me wai nu tuma didinoise nuai me ewanana tamarise. Are bua Yesu meni inoisonua kota, uge-mage inoisonua amira ge witai Yohane meni gaenua.